Erhvervsbetingelser

Disse betingelser gælder for Blue Energy A/S CVR Nr. 34608784 (”BE”) salg af el inkl. netydelse (eldistribution) til købere/virksomheden (”Kunden”), hvor leverancen er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse.
1. Tilslutning til el-nettet

Kunden skal til enhver tid være tilsluttet det kollektive el-forsyningsnet via sin lokale el-netvirksomhed, og opfylde betingelserne for tilslutning og anvendelse heraf. Netvirksomheden varetager på vegne af BE transport af strømmen fra højspændingsnettet til leveringsadressen via distributionsnettet. Ved leverandørskifte repræsenterer BE kunden over for kundens el-netvirksomhed.

BE kan ophøre med leverancer i perioder, hvor el-netvirksomheden afbryder forsyningen. I forhold til netvirksomheden skal kunden særligt være opmærksom på og respektere følgende vilkår

A) Netvirksomheden har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde forsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på distributionsnettet.

B) Kunden skal give netvirksomheden uhindret adgang til el-anlæg, herunder måler og installationer på kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparations og udskiftning af anlæg mv. og i forbindelse med afbrydelse af forsyningen.

C) Er elforsyningen til kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal kunden sørge for, at alle elektriske apparater på ejendommen er slukkede, inden genåbningen finder sted.

D) Kunden skal på anmodning fra netvirksomheden foretage selvaflæsning af elmålere og hente forbrugsdata hjem. Netvirksomheden kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning.

E) Kunden skal straks underrette netvirksomheden hvis der er tegn på, at elmåleren viser forkert.

2. Måling og målerdata

El-netvirksomheden er ansvarlig for elmålere og målingernes korrekthed. Ved tvivl om korrektheden kan såvel BE som kunden rette henvendelse til el-netvirksomheden. Kunden skal acceptere efterreguleringer som følge af forsinkede forbrugsdata, el-netvirksomhedens korrektion af målerdata efter målefejl. Ved manglende eller fejlbehæftede målerdata, afregnes ud fra beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug og tilsluttede brugsgenstande.

Ved manglende eller fejlbehæftede måledata, afregnes ud fra beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug og tilsluttede brugsgenstande.

3. Leverancen

Leverancen sker i det punkt, som efter kundens aftaleforhold med netvirksomheden, betragtes som tilslutningspunkter for kundens installation. Leverancens kvalitet skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer, der fremgår af netvirksomhedens tilslutningsbestemmelser og/Eller offentlige forskrifter. Kunden skal underrette BE, om forhold, der kan have betydning for BE levering, for eksempel større ændringer i kundens forventede forbrug. BE kan i nogle tilfælde vælge at henvise kunden til at rette henvendelse til netvirksomheden.

4. Priser

De aftalte prisvilkår fremgår af ordrebekræftelsen. Kundens elpris er sammensat af tre dele; betalig for forbrug af el, transport af el samt betaling for offentlige forpligtelser og afgifter. De enkelte elementer i elprisen er følgende:

Betaling for forbrug af el:
Produktvalg og den aftalte pris fremgår af ordrebekræftelsen.

Betaling for transport af el:
Kunden betaler det netabonnement, som BE til en hver tid opkræves af netvirksomheden for kundens elmåler. For hver forbrugt kWh betaler kunden endvidere den nettarif, BE til enhver tid opkræves af netvirksomheden for transport af el. Endvidere betaler kunden øvrige beløb, som BE til enhver tid opkræves af netvirksomheden og/ eller Energinet.dk for leveringen af net- og systemydelser til kunden.

Ved disse leveringsbetingelsers ikrafttræden er det de pr. 1. april 2016 gældende satser for net- og systemydelser, kunden ifølge ovennævnte skal betale.

Betaling for offentlige forpligtelser og afgifter:
Kunden betaler de takster for offentlige forpligtelser, elafgift og moms, som BE til enhver tid er forpligtet til at opkræve kunden på vegne af den danske stat. Kunden er selv ansvarlig for håndtering af afgiftsspørgsmål, herunder tilbagesøgning af moms- og afgift.

Ændringer i netabonnement, nettarif, skatter og afgifter:
Netvirksomheden/Energinet.dk/den danske stat, kan ændre satserne for de anførte betalinger i opad- eller nedadgående retning, ligesom de kan indføre yderligere former for betalinger, afgifter mv. Sådanne ændringer vil uden videre slå igennem kundens samlede elpris og vil alene blive varslet over for kunden, såfremt gældende lovgivning ufravigeligt, måtte kræve det. De til enhver tid gældende satser, som BE opkræves af netvirksomheden, kan findes på netvirksomhedens hjemmeside, mens de gældende satser til Energinet.dk.

5. Afregning, fakturering, gebyrer og sikkerhedstillelse

BE fakturerer alle beløb i danske kroner. Ved for sen betaling opkræves renter og gebyrer i henhold til Renteloven. Ønsker kunden at modtage faktura med post eller en kopi af tidligere faktura, opkræves et gebyr på den fremsendte faktura. Oplysninger om aktuelle gebyrer og andre priser fremgår på www.blueenergy.dk. I øvrigt kan der rettes henvendelse til BE.

Netvirksomheden kan pålægge en række gebyrer, som følge af kundens handlinger eller undladelser i forskellige situationer eller som følge af forskellige hændelser eller faktiske omstændigheder, som er forbundet til kunden. Det gælder eksempelvis netgebyr for netvirksomhedenss besøg hos kunden med henblik på afbrydelse af forsyningen (lukkebesøg). Kunden skal friholde BE for sådanne netgebyrer og BE kan hos kunden opkræve betaling til dækning heraf. Netgebyrenes størrelse kan variere afhængig af, hvilket netselskab kunden har. Netvirksomhedenss gebyrer fremgår af deres hjemmesider, som kunden opfordres til at holde sig ajour med. Sidste rettidige indbetalingsdato fremgår af fakturaen. Afregning foretages aconto kvartalsvis forud. Ved nyoprettelse vil acontobetalingen dog være forlænget indtil førstkommende kvartal. Endelig afregning sker på grundlag af det faktisk målte forbrug, efter BE har modtaget målerdata fra el- netvirksomheden. Det påhviler kunden gennem el-netvirksomhederne at sikre BE de nødvendige måleraflæsninger.

Det er fra BE side en forudsætning for aftalens ikrafttræden, at:

A) BE kan kreditgodkende kunden
B) Kunden ikke er registreret i et kreditoplysningsbureau og,
C) Kunden ikke er i restance med betalingen for et tidligere eller andet eksisterende aftaleforhold vedrørende levering af el med BE.

Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos kunden, kan BE stille krav til kunden om kontant depositum eller anden sikkerhed som vilkår for indgåelse af eller fortsat leverance under aftalen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

6. Misligholdelse

Ved en parts væsentlige misligholdelse kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Eksempler på væsentlig misligholdelse er kundens betalingsrestance, manglende opfyldelse af krav om sikkerhedsstillelse jfr, punkt. 6 eller ophør af kundens aftale med sin lokale el- netvirksomhed. Ved begæring om rekonstruktion, åbning af tvangsakkord, gældssanering, konkurs eller dødsfald, skal BE straks underrettes herom. BE kan kræve, at kunden eller dennes bo stiller betryggende sikkerhed, medmindre der forudbetales, eller der er stillet betryggende sikkerhed for kommende ydelser. Stilles den krævede sikkerhed ikke inden for den af BE angivne frist, har BE ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

7. Leveringshindringer - Forcemajeure

I tilfælde af leveringshindringer, der skyldes forhold uden for BE´s kontrol (force majeure), suspenderes alle BE´s forpligtelser, så længe hindringen består. Som ikke udtømmende eksempler på force majeure kan nævnes ekstraordinære naturkræfter, krige, terror, brande, hærværk, it-manipulation, it-nedbrud, sammenbrud eller skade på el-anlæg, umulighed med hensyn til at fremskaffe arbejdskraft, maskiner eller materialer og arbejdsstridigheder, uanset om parten selv er part i eller årsag til arbejdsstridighederne, forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel) Force majeure foreligger endvidere, hvis BE kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssigt store, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Kan BE ikke opfylde sine forpligtelser på grund af, at Energinet.dk eller el-netvirksomheden har erklæret force majeure i transmissionssystemet, kan BE også påberåbe sig denne force majeure over for kunden.
8. Ansvarsbegrænsning

Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, med mindre andet er fastsat i disse betingelser eller i parternes kontrakt.
BE er dog uden ansvar for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, med mindre BE har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. BE er aldrig ansvarlig for skade og tab som følge af fejl eller afbrydelser i el-nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. BE er endvidere ikke ansvarlig for indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af el-netvirksomheden, den systemansvarlige virksomhed eller den nordiske el-børs, Nord Pool.

9. Løbetid, ophør og overdragelse

Pris, aftaleperiode samt binding fremgår af ordrebekræftelsen modtaget ved kundeforholdets oprettelse. Ved aftaleforholdets ophør eller ved kundens flytning til en anden adresse uden at kundeforholdet ophører, slutafregner BE kunden. BE må uden kundens samtykke overdrage rettigheder og pligter ifølge aftalen som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand eller et koncernselskab.

10. Opsigelse

Kunden kan efter udløb af bindingsperioden, som fremgår af ordrebekræftelsen, opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt enten via e-mail eller brev. Opsiger kunden uretmæssigt aftalen inden for uopsigelighedsperioden, opkræves et gebyr på 1500 kr. til dækning af omkostninger forbundet med afvikling af aftalen. I tillæg hertil kan BE kræve sit tabte dækningsbidrag dækket. BE opkræver 50 kr. inklusive moms for udbetaling af tilgodehavende i forbindelse med slutafregning, når udbetalingen foregår via bankoverførsel eller check. Kunden undgår gebyret ved at være tilmeldt betalingsservice.

11. Flytning

Hvis kunden flytter adressen, bliver aftalen overført til og er dermed gældende for samtlige aftagenumre på den nye adresse, medmindre kunden opsiger aftalen. Afregningsprisen på den nye adresse fastsat til den afregningspris, der gælder i det pris og distributionsområde, som kunden flytter til. Aftalen vil tillige fortsat gælde for aftagenumre på den fraflyttede adresse indtil BE får besked om opsigelse jf. punkt 11. Såfremt kunden på opsigelsestidspunktet ejer eller fortsat fremstår som ejer i offentlige registre af den ejendom, der skal fraflyttes, henvises til punkt. 11. Meddelelse om flytning skal gives til BE tidligst to måneder og senest ti arbejdsdage inden flytningen. Kunden skal ved flytning oplyse BE den nye adresse, datoen for flytningen og sit cvr-nr. På selv datoen for flytingen skal kunden endvidere foretage selvaflæsning af måleren, hvis den ikke kan fjernaflæses af netvirksomheden. Modtager BE ikke en aflæsning i forbindelse med flytningen, kan BE vælge at foretage slutafregning af elforbruget på den fraflyttede adresse på baggrund af et skønnet forbrug, der beregnes af kundens netvirksomhed.Kunden manglende aflæsning kan udløse et gebyr jf. punkt 6. Modtages en aflæsning sidenhen kan BE vælge at efterregulere.

12. Persondata - accept af markedsføring

Til brug for administration af elaftalen indsamler, behandler og opbevarer BE oplysninger om kunden, herunder, cpr-nr., adresse, kontaktoplysninger, forbrugs og leveringsoplysninger, relevante oplysninger om afbrydelse. BE udveksler personoplysninger med offentlige myndigheder og private, herunder netvirksomheden og Energinet.dk og hvor det ellers er nødvendigt for at varetage leverancen eller påkrævet efter lovgivningen eller regler udstedt i medfør heraf. BE behandler ligeledes personoplysninger til statistiske formål og til brug for markedsføring (cpr-nr. behandles dog kun i det omfang, kunden har givet samtykke hertil eller i medfør af lov). Kunden kan ved at kontakte BE kundeservice få indsigt i oplysningerne og anmode om at få oplysningerne berigtiget. BE kan kræve gebyr for at give et skriftligt svar. Kunden skal oplyse BE om opdaterede person- og kontaktoplysninger, herunder korrekt adresse, e-mail, telefonnumre m.v. Meddelelser fra BE, herunder varslinger efter punkt 16, anses for at være kommet frem til kunden, når BE har kommunikeret via, betalingsservice, e-mail, telefonnummer mv. som kunden har oplyst BE. BE er berettiget til at kontakte kunden med gode tilbud og vigtig information (per e-mail, sms, brev eller telefon). Kunden kan til enhver tid framelde sig tjenesten ved at sende en e-mail til kundeservice@www.blueenergy.dk– skriv ”afmeld markedsføring” i emnefeltet.

13. Kundeklager

Indsigelser kan indgives til Blue Energy’s kundeservice via e-mail på kundeservice@blueenergy.dk.

Hvis Blue Energy ikke kan løse problemet, eller hvis kunden er utilfreds med Blue Energy’s svar, kan kunden kontakte Ankenævnet på Energiområdet www.energianke.dk – Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Blue Energys kundeservice på 70 28 40 00 elle benytte kontaktformularen. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommisionens online klageportal her - ec.europa.eu/odr

14. Tvister - lovvalg

Tvister mellem kunden og BE afgøres efter dansk ret. Sager mod BE med relation til disse betingelser eller særskilt aftale anlægges ved retten på Frederiksberg.

15. Ændringer

BE forbeholder sig endvidere ret til ensidigt at ændre disse betingelser og vilkårene i aftalen, herunder priserBE. Væsentlige ændringer til ugunst for Kunden iværksættes med et forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. BE informerer ændringer til ugunst for Kunden ved anvendelse af e-mail, faktura eller lignende individuel kommunikation. Ønsker Kunden ikke at fortsætte Aftalen på ændrede vilkår, kan Kunden ophæve Aftalen.

16. Betalingsforhold ved dankort eller andet betalingskort

Tilmelder kunden sin betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af BE og Nets, gælder yderligere følgende betingelser: Forventede forbrug af el og handelsomkostning og el-netydelse, herunder el-netabonnement, inklusive skatter og afgifter tilknyttet el-leverancen faktureres forud til udgangen af efterfølgende kvartal. BE forbeholder sig ligeledes retten til at opkræve ufaktureret forbrug fra tidligere perioder. Der henvises i øvrigt til punkt 7. BE informerer kunden ved fakturaudstedelse via e-mail, at faktura med tilhørende specifikation er tilgængelig via Selvbetjening på www.blueenergy.dk Denne fakturas beløb trækkes automatisk på kundens betalingskort ved betalingsfristen nævnt på fakturaen. Kunden har således altid en mulighed for at kontakte BE inden betalingen, hvis kunden mener der er fejl eller mangler ved regningen. Hvis kundens betalingskort afvises, er BE berettiget til at opkræve betaling for fremsendelse af rykker og morarenter.

BE benytter en underleverandør, som er godkendt af Nets til betalingsløsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes kundens kortinformationer ikke hos BE, men hos underleverandøren.
Inden betalingskortets udløbsdato skal kunden sørge for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres via Selvbetjening på www.blueenergy.dk. Ved spærring af betalingskortet er kunden selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes via Selvbetjening på www.blueenergy.dk
Ved indgåelse af denne aftale giver kunden tilladelse til, at BE foretager automatiske trækninger på kundens betalingskort i henhold til ovenstående. Det kontraktlige forhold forbliver bindende uafhængigt af kundens betalingsstatus. Hvis BE ophører leveranceforholdet på grund af manglende betaling, opgøres forbrug, jf. punkt 4 -6 og slutopgørelse fremsendes og opkræves.
Ovenstående betalingsbetingelser gælder uafhængigt af, om der er indgået særskilt aftale med BE om betaling via tredjemand.
Alle gebyrer fremgår af www.blueenergy.dk.

17. Kontakt

Blue Energy A/S
CVR: 34608784
Købmagergade 22, 1.
1150 København K

E-mail: kundeservice@blueenergy.dk
Telefon: 7028 4000