Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende pr. 21/10/2019

Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre andet fremgår af aftalen med kunden.
1. Information til vores kunder

Al skriftlig kommunikation mellem Kunden og Blue Energy foregår som udgangspunkt elektronisk f.eks. via e-mail og sms. Blue Energy udsender information som bl.a. omfatter kontrakter, servicemeddelelser, betalingspåmindelser mv. Blue Energy kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til vores Kunder med post.

Meddelelser mv., som du modtager fra Blue Energy pr. e-mail og/eller sms på den aftalte e-mailadresse og/eller mobiltelefonnummer, har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalingsaccept og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post.

Blue Energy forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr, hvis Kunden ønsker breve sendt med post.

Det er Kundens pligt straks at opdatere sine oplysninger via Blue Energy’s kundeservice på kundeservice@www.blueenergy.dk, hvis Kunden ændrer én af følgende oplysninger; e-mailadresse, mobilnummer eller folkeregisteradresse.

2. Tilslutning til el-nettet

Kunden skal til enhver tid være tilsluttet det kollektive el-forsyningsnet via sin lokale elnetvirksomhed og opfylde el-netvirksomhedens betingelser for tilslutning og anvendelse heraf. Ved leverandørskifte repræsenterer Blue Energy kunden over for kundens el-netvirksomhed. Blue Energy kan ophøre med leverancer i perioder, hvor el-netvirksomheden afbryder forsyningen.

Blue Energy leverer el inklusive balancekraft.I forhold til el-netselskabet skal Kunden særligt være opmærksom på og respektere følgende vilkår:

a. El-netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på distributionsnettet.

b. Kunden skal give el-netselskabet uhindret adgang til el anlæg, herunder elmåler og elinstallationer på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af el anlæg mv. og i forbindelse med afbrydelse af elforsyningen.

c. Kunden skal straks underrette el-netselskabet, hvis der er tegn på, at elmåleren viser forkert.

d. El-netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på distributionsnettet.

e. Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på ejendommen er slukkede, inden genåbningen finder sted.

f. Kunden skal på anmodning fra el-netselskabet foretage selvaflæsning af elmåler og indberette resultatet til el-netselskabet.

g. El-netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af elmålere og hente elforbrugsdata hjem.

3. Måling og målerdata

El-netvirksomheden er ansvarlig for elmålere og el målingernes korrekthed og for overførsel af Kundens elforbrugsdata til DataHub. Ved tvivl om korrektheden kan såvel Blue Energy som kunden henvende sig til el-netvirksomheden. Kunden skal acceptere efterreguleringer som følge af forsinkede forbrugsdata eller el- netvirksomhedens korrektion af måledata efter målefejl. Ved manglende eller fejlbehæftede måledata, afregnes ud fra beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug og tilsluttede brugsgenstande. Hvis kundens elforbrug ændres væsentligt, skal Kunden underrette Blue Energy omkring dette.

Kunden opfordres til at foretage en visuel undersøgelse af elmåleren, herunder dennes plombering, forud for og under el-aftalen med Blue Energy. Har Kunden mistanke om, at elmåleren er beskadiget, står stille, registrerer forkert eller på anden måde har usædvanlig eller unormal funktion, er Kunden forpligtet til straks at underrette Netselskabet. Hvis Kunden eller Blue Energy i øvrigt har mistanke om, at de foretagne el-målinger ikke er korrekte, kan Netselskabet anmodes om at kontrollere elmåleren efter de til enhver tid gældende regler.

4. Priser, afregning, modregning, gebyrer og fakturering

Den aftalte pris, uden gebyrer og betaling til el-netvirksomheden fremgår af ordrebekræftelsen modtaget ved kundeforholdets oprettelse. Blue Energy fakturerer i danske kroner.

Blue Energy er bygget på medlemskab, hvor det koster et fast månedligt beløb at være medlem af Blue Energy. Hvis kunden vælger vores Blue Fri produkt til lejlighed eller hus, er medlemskabet indregnet i den faste pris. Alle faste priser og gebyrer fremgår til enhver tid af prisoversigten på www.blueenergy.dk, og kan udleveres til kunden ved henvendelse.

Blue Energy er berettiget til at kræve et depositum for kundens betalingsforpligtelser, hvis Blue Energy vurderer, at der foreligger begrundet risiko. Blue Energy forbeholder sig ligeledes retten til at opkræve ikke faktureret forbrug fra tidligere perioder og forbrug i en eventuel opsigelsesperiode.

Blue Energy kan foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som Kunden måtte have til Blue Energy.

Kunden har 2 måder at betale sin regning på: enten via kreditkort eller via betalingsservice. Ved betaling via kreditkort tilmelder kunden sit Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Blue Energy og Nets. Ved betalingsservice tilmelder kunden sig enten selv aktivt til betalingsservice, eller giver Blue Energy sine reg. og kontonumre, så de kan tilmelde til betalingsservice.

Ved tilmelding til kortbetaling accepterer du, at Blue Energy automatisk afregner fremtidige betalinger fra det angivne betalingskort. Inden betalingskortets udløbsdato skal kunden sørge for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres via MIN SIDE på www.blueenergy.dk.

Ved spærring af betalingskortet er kunden selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes via MIN SIDE på www.blueenergy.dk.

Beløb trækkes automatisk på kundens betalingskort ved betalingsfristen nævnt på specifikationen eller fra kundens konto ved betalingsservice kørsel i starten af en måned. Kunden har således altid en mulighed for at kontakte Blue Energy ved betaling, hvis kunden mener der er fejl eller mangler ved regningen.

Hvis kundens betalingskort afvises, eller hvis betalingsservices afvises, er Blue Energy berettiget til at opkræve betaling for fremsendelse af rykker og morarenter. Rykkergebyrer må ikke opkræves over betalingskortet.

Ved forsinket betaling er Blue Energy berettiget til at ophøre leverancen af el, indtil betalingsforholdet er bragt i orden.
Det kontraktlige forhold forbliver bindende uafhængigt af kundens betalingsstatus. Hvis Blue Energy ophører leveranceforholdet på grund af manglende betaling, opgøres forbruget, og slutopgørelse fremsendes og opkræves.

Kunden betaler de takster for offentlige forpligtelser og elafgift, som Blue Energy til enhver tid er forpligtet til at opkræve Kunden på vegne af den danske stat. Fra d. 1. april 2016 vil de offentlige forpligtelser og elafgifter som tidligere blev opkrævet af el-netselskabet fremover blive opkrævet af Blue Energy på én samlet regning med både forbrug og afgifter.

El-netselskabet kan pålægge en række gebyrer (Netgebyr) som følge af Kundens handlinger eller undladelser i forskellige situationer eller som følge af forskellige hændelser eller faktiske omstændigheder, som er forbundet til Kunden. Det gælder f.eks. Netgebyr for elnetselskabets besøg hos Kunden med henblik på afbrydelse af elforsyningen (lukkebesøg). Kunden skal friholde Blue Energy for sådanne Netgebyrer, og Blue Energy kan hos Kunden opkræve betaling til dækning heraf, medmindre opkrævningen af Netgebyret alene beror på forhold, som kan tilregnes Blue Energy’s uagtsomme handling eller undladelse. Netgebyrernes størrelse kan variere afhængig af, hvilket el-netselskab Kunden har. El-netselskabets gebyrer fremgår af el-netselskabets hjemmeside, som Kunden opfordres til at holde sig ajour med.

I tillæg til Netgebyrerne, som Kunden skal friholde Blue Energy for, opkræver Blue Energy for deraf afledte omkostninger.

Løbende afregning af Kundens el-leverance sker efter Blue Energy’s valg som for-og/eller bagudbetaling med et interval på 1-6 måneder.Løbende afregning kan efter Blue Energy’s valg ske aconto på baggrund af et estimeret elforbrug fra Netselskabet og de kendte afregningspriser på afregningstidspunktet.

Blue Energy forbeholder sig retten til at opkræve betaling for det samlede fakturabeløb, herunder også – men ikke begrænset til – el, transportomkostninger, PSO-afgift samt statslige afgifter og moms via BS. Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos Kunden, kan Blue Energy stille krav til Kunden om kontant depositum eller anden, som vilkår for indgåelse af eller fortsat el-leverance under aftalen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Blue Energy kan lukke leverancen på grund af manglende sikkerhedsstillelse.

Blue Energy forbeholder sig ret til at viderefakturere gebyrer i forbindelse med betaling.

5. Misligholdelse

Ved en parts væsentlige misligholdelse, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Eksempler på væsentlig misligholdelse er kundens manglende betaling eller ophør af kundens aftale med sin lokale el-netvirksomhed.

Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Kundens manglende opfyldelse af Blue Energy’s krav om sikkerhedsstillelse eller ophør af Kundens aftale med sit lokale el-netselskab.

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

Ved begæring om rekonstruktion, åbning af tvangsakkord, gældssanering, konkurs eller dødsfald, skal Blue Energy straks underrettes herom. Blue Energy kan kræve, at kunden eller dennes bo stiller betryggende sikkerhed, medmindre der forudbetales, eller der er stillet betryggende sikkerhed for kommende ydelser. Stilles den krævede sikkerhed ikke inden for den af Blue Energy angivne frist, har Blue Energy ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

6. Leveringshindringer

I tilfælde af leveringshindringer, der skyldes forhold uden for Blue Energy’s kontrol (force majeure), suspenderes alle Blue Energy’s forpligtelser, så længe hindringen består. Som eksempler på force majeure kan nævnes ekstraordinære naturkræfter, krige, terror, brande, hærværk, it-manipulation, it-nedbrud, sammenbrud eller skade på el anlæg, umulighed med hensyn til at fremskaffe arbejdskraft, maskiner eller materialer og arbejdsstridigheder, uanset om parten selv er part i eller årsag til arbejdsstridighederne. Force majeure foreligger desuden, hvis Blue Energy kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssigt store, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser.

Kan Blue Energy ikke opfylde sine forpligtelser, på grund af at Energinet.dk eller elnetvirksomheden har erklæret force majeure i transmissionssystemet, kan Blue Energy også påberåbe sig denne force majeure over for kunden.

Blue Energy har ret til midlertidigt at ophøre med el-leverancen i de tilfælde, hvor el-netselskabet eller Energinet.dk afbryder elforsyningen.

Ovenstående ansvarsfraskrivelser gælder medmindre andet følger direkte af danske ret.

7. Ansvarsbegrænsning

Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse betingelser eller i parternes kontrakt.

Blue Energy er dog uden ansvar for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Blue Energy har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Blue Energy er ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af fejl eller afbrydelser i el-nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Blue Energy er desuden ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af el-netvirksomheden, den systemansvarlige virksomhed eller den nordiske el børs, Nord Pool.

Blue Energy er uden ansvar for Kundens eventuelle driftstab, avancetab og andre indirekte tab, som Kunden måtte lide i kraft af, at denne tidlige som erhvervsdrivende forsynes med aftager elektricitet fra/på den pågældende adresse, medmindre Blue Energy har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Kunden opfordres til at tegne driftstabsforsikring.
8. Løbetid, ophør, fortrydelse og overdragelse

Pris, aftaleperiode samt binding fremgår af ordrebekræftelsen modtaget ved kundeforholdets oprettelse.

Hvis Blue Energy får meddelelse om, at Kunden uberettiget har bragt en aftale til ophør, inden den udløber, eller inden den kan opsiges ifølge Aftalen, er Blue Energy berettiget til at opkræve et gebyr på 500 kr. inklusive moms til dækning af omkostninger forbundet med afvikling af Aftalen hertil tillægges strømforbrug (afhængigt af abonnement) i den gældende bindingsperiode.

Når aftaleperioden udløber, fortsætter kunden på samme produkt, medmindre kunden tegner en ny aftale.
Ved begæring om rekonstruktion, åbning af forhandling om tvangsakkord eller gældssanering samt begæring om konkurs, skal Blue Energy straks underrettes herom, og måleren straks aflæses. Ved aftaleforholdets ophør slutafregner Blue Energy kunden senest 12 måneder efter, at Blue Energy har modtaget nødvendige måledata mv. fra kunden eller el-netvirksomheden.

Er man Blue Energy Fri kunde betales der altid el en fuld måned, uanset ophørs dato.

Blue Energy må uden kundens samtykke overdrage rettigheder og pligter ifølge aftalen som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand eller et koncernselskab.

Opsigelser skal indgives pr. brev eller e-mail til kundeservice@www.blueenergy.dk.Blue Energy forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for omkostninger i forbindelse med telefonopkald og administration, hvis kunden ikke betaler for den forbrugte el, og yderligere initiativer skal iværksættes i forbindelse med opkrævning af betaling. Det gælder også ved videregivelse af gæld til opkrævning hos inkassovirksomhed.

Introduktionstilbud er forbeholdt nye kunder.

9. Flytning

Meldes ved at kontakte kundeservice enten telefonisk eller via e-mail. Kontrakten ophøres ikke ved fraflytning men følger kunden. Ønsker kunden at opsige kontrakten grundet flytning følges pkt. 8.

Tilflytning Kunden kan give besked om tilflytning tidligst 2 måneder før flyttedatoen og skal give besked senest 15 arbejdsdage efter.

Fraflytning Kunden kan give besked tidligst 2 måneder før flyttedatoen og skal give besked senest 3 arbejdsdage før.

Hvis kunden flytter adresse (forbrugssted), fortsætter Aftalen automatisk på den nye adresse.

10. Persondata

Ved indgåelse af aftale foretager Blue Energy en generel kreditvurdering af kunden, der kan medføre, at aftalen ikke kan indgås.

For at du kan indgå aftale med os på www.blueenergy.dk, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail, CPR-nummer samt betalings oplysninger.

Vi foretager registrering af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Blue Energy har ret til at gemme kundens CPR-nummer.

Personoplysningerne registreres hos Blue Energy så længe du er Kunde, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, så du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Blue Energy A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på www.blueenergy.dk er Blue Energy A/S.

Personen som indgår aftale om levering af el fra Blue Energy (kunden) skal være registreret hos net-selskabet på installationsadressen (den person som står på regningen fra net-selskabet). Undtaget er dog andre myndige personer på installationsadressen, som ved indgåelse af aftalen forinden har opnået en fuldmagt fra den hos net-selskabet registrerede person (samlever/ægtefælle).

Blue Energy gives fuldmagt til at repræsentere kunden i forbindelse med leverandørskifte over for kundens net-selskab, herunder fuldmagt til at Blue Energy indhente de nødvendige oplysninger til brug for leverandørskifte, samt at Blue Energy foretager leverandørskifte på vegne af kunden.

Blue Energy gives fuldmagt til at el-leveranceaftalen overføres med kunden ved flytning til ny adresse. Hvis kunden ikke teknisk kan flytte sin aftale med til sin nye adresse, f.eks. hvis kunden ikke længere har egen måler, betragtes aftalen som opsagt af kunden.

Casalogic A/S håndterer vores kundedatabase og oplysninger afgivet til www.blueenergy.dk videregives sikkert til deres system. Derudover kan Blue Energy videregive oplysninger om kunden til andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen. Udover dette videregives eller sælges på ingen måde oplysninger videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mailadresse.

Hvis kunden har et partnerprodukt, kan Blue Energy videregive oplysninger til partner i forbindelse med donationer foretaget via betalinger til Blue Energy. Partnere oplyser donations størrelse til Skat og sikrer dermed at kunden udnytter sin fradragsret. Blue Energy vil til brug for opfyldelse af dette formål videregive kundens personoplysninger til partneren.

Tillige kan kontaktoplysninger blive videregivet til partnere, så disse kan kontakte kunden angående de projekter kunden støtter via sine donationer samt oplysning ved partnerens øvrige arbejde.

Blue Energy er berettiget til at kontakte kunden med gode tilbud og vigtig information (per e-mail, sms, brev eller telefon). Kunden kan til enhver tid framelde sig tjenesten.
Kontraktindehavers kunde og kreditoplysninger opdateres løbende ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.

CPR-nummer bliver løbende brugt til at opdatere faktureringsadresse samt kreditvurdering.

I sager om afbrydelse af elforsyningen registrerer og behandler Blue Energy oplysninger om den Kunde, hvis elforsyning afbrydes eller forsøges afbrudt, herunder oplysninger om 1) forhold, der indebærer, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske, fx pga. forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, eller 2) forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for Blue Energy’s ansatte eller for personer, der varetager Blue Energy interesser, fx Kundens adfærd, eller 3) øvrige forhold på Kundens ejendom af relevans for afbrydelsen. Oplysningerne registreres og behandles til brug for gennemførelse af den aktuelle afbrydelse og eventuelle fremtidige afbrydelsessager. Oplysningerne anvendes i kontakten med Kunden. Blue Energy videregiver oplysninger til Netselskabet i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem Blue Energy og Netselskabet, fx om grunden til, at afbrydelse af elforsyningen ikke kan ske.

11. Fastprisaftale (Blue Fri og Blue Fri Premium)

Fastprisaftale med Blue Energy (Blue Fri) er kun til private lejligheder eller huse. For lejligheder må kunden maks. have et samlet årsforbrug på 6.000 kWh årligt og ikke bruge elvarme. For huse må kunden maks. have et samlet årsforbrug på 10.000 kWh årligt og ikke bruge elvarme. Som Blue Energy Fri Premium Kunde deltager Kunden i lodtrækning om et gavekort hver måned. Blue Energy forbeholder sig altid retten til at skifte kunder over til vores variable produkt, hvor kunden betaler 45 kr. i medlemskab samt kundens elforbrug til kostpris. Blue Energy forbeholder sig retten til at justere prisen på fastpris aftale med 3 måneders varsel.

12. Variabel aftale (Blue Flex og Blue Flex Premium)

Variabel aftale med Blue Energy (Blue Flex) er kun til private lejligheder eller huse. Kunden betaler 45 kr. i medlemskab samt kundens elforbrug til kostpris. Blue Energy forbeholder sig retten til at justere prisen på kunders variableaftale med 3 måneders varsel. Som Blue Flex Premium Kunde, modtager Kunden adgang til Blue Benefits.

13. Nyhedsbrev

Som kunde i Blue Energy modtager du automatisk vores nyhedsbrev, med mindre at du frabeder dig det. Blue Energy eller andre koncernforbundne selskaber vil kunne kontakte nuværende Kunder for andre tilbud om relevante produkter.


14. Kundeklager

Indsigelser kan indgives til Blue Energy’s kundeservice via e-mail på kundeservice@blueenergy.dk.

Hvis Blue Energy ikke kan løse problemet, eller hvis kunden er utilfreds med Blue Energy’s svar, kan kunden kontakte Ankenævnet på Energiområdet www.energianke.dk – Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Blue Energys kundeservice på 70 28 40 00 elle benytte kontaktformularen. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommisionens online klageportal her - ec.europa.eu/odr

15. Tvister mellem kunden og Blue Energy afgøres efter dansk ret.

Erhvervskøb Sager mod Blue Energy med relation til disse betingelser eller særskilt aftale anlægges ved retten på Frederiksberg.

16. Ændringer

Ændringer i betingelser og priser, som alene er til Kundens fordel, kan gennemføres uden varsel, men vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Sådanne ændringer berettiger ikke, at Kunden kan opsige aftalen.

Blue Energy har mod et forudgående varsel fastsat at Blue Energy under hensyntagen til gældende lov og praksis herom har ret til at ændre disse betingelser, aftalen og priserne. Skyldes ændringerne ændret lovgivning, påbud fra offentlige myndigheder el.lign., er kunden forpligtet til at overholde ændringerne fra tidspunktet for Blue Energy’s meddelelse herom. Varsling af ændringer og øvrige meddelelser herom kan ske på Blue Energy’s hjemmeside, www.blueenergy.dk, i dagspressen, ved regningsfremsendelse eller på anden måde.

Den Danske Stat, Energinet.dk eller Net-selskabet kan ændre satserne for de i anførte betalinger i opad- eller nedadgående retning, ligesom de kan indføre yderligere former for betalinger, afgifter mv. Sådanne ændringer vil uden videre slå igennem i Kundens samlede elpris og vil alene blive varslet over for Kunden, hvis gældende lovgivning ufravigeligt kræver dette. De til enhver tid gældende satser, som Blue Energy opkræves af Net-selskabet, kan findes på Net-selskabets hjemmeside, mens de gældende satser til Energinet.dk og for offentlige forpligtelser og afgifter kan findes på Energinet.dk

17. Cookies

På www.blueenergy.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan du gør dette, afhænger af din browser. Blue Energy A/S anvender Google Analytics og Google Ad Words.

Hvis du har spørgsmål angående dine cookies, kan du henvende dig til kundeservice@blueenergy.dk.

18. Webstatistik

Vi bruger en webstatistik på www.blueenergy.dk og i udsendte mails, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

19. Kontakt

Blue Energy A/S (CVR-nr.: 34 60 87 84) Købmagergade 22, 1 1150 København K. Att.: Kundeservice
E-mail: kundeservice@blueenergy.dk
Telefon 70 28 40 00, åbent mandag til torsdag mellem 8 - 17 & fredag mellem 9 - 15..